آخرین اخبار مدارس


26 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

23 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

21 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

20 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

20 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

20 آباندبستان پسرانه سما 3

17 آباندبستان پسرانه سما 3

15 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

13 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

13 آباندبستان پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

دبستان دخترانه سما 6

دبستان دخترانه سما 6

دبستان پسرانه سما 3

دبستان پسرانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

اعجاز قرآن

هارون یحیی

عظمت قران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

راهنمای تفکر نقادانه

ام.نیل براون واستیوارت ام کیلی

جامعه شناختی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

تاريخ كامل ايران

حسن پيرنيا

تاريخ ايران

دبستان پسرانه سما 1

100 نکته در شناخت دنیای پسران

الیزابت هارتلی برونر

شناخت دنیای پسران

دبستان دخترانه سما 6

مثل چشمهای بابا

راضیه دهقان سلماسی

داستان

دبستان دخترانه سما 6

حيوانات از همه رنگ

آندره بو

علمی

دبستان پسرانه سما 3

اموزش ضرب و تقسیم

حمیده عباس زاده

ضرب و تقسیم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

ترکمن ها

علی گلشن

تاریخی- اجتماعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

آنگاه هدایت شدم

دکتر محمد تیجانی تونسی

دینی

دبستان دخترانه سما 6

گامی به سوی نور

احمد رضا محسنی

اموزش حفظ موضوعی قرا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 4

كشتي پهلو گرفته

سيد مهدي شجاعي

دینی

دبستان پسرانه سما 3

500 فعاليت و سرگرمي براي دبستاني ها (2 جلدي)

لاليت گوپنا

علمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

مهرانگيز مسلمي

1384/08/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سيدمحمدعلي شهناز

1384/08/29

دبستان دخترانه سما 6

نازنين كريمي

1386/08/30

دبستان دخترانه سما 6

نيوشا جباري

1390/08/29

دبستان پسرانه سما 1

مهدي يار رضائيان

1388/08/23

دبستان پسرانه سما 3

محمدفرزاد رضواني مهر

1388/08/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 6

مليكا شه بخش

1382/08/25

دبستان دخترانه سما 6

فاطمه ابراهيمي

1386/08/28

دبستان دخترانه سما 4

آينار جاوداني باروح

1389/08/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 1

علي رجبي خامسي

1379/08/27

دبستان دخترانه سما 4

بيتا بيك زاده

1388/08/26

دبستان دخترانه سما 4

بهار باشي اردستاني

1387/08/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سيدعليرضا حاتمي يك

1382/08/26

دبستان پسرانه سما 3

محمدسبحان سروري مفرد

1387/08/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

محدثه زاهدي تبريزي

1383/08/30

دبستان پسرانه سما 3

فرهاد بيهقي

1385/08/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 1

سپهر سرابي

1384/08/23

دبستان پسرانه سما 3

پارسا پورطالب

1385/08/27

دبستان دخترانه سما 4

كيانا عادلي

1389/08/27

دبستان پسرانه سما 1

احسان توكلي

1385/08/23